Česká rozdávačka na kolejích by Ministerstvu dopravy projít neměla

Autor : Jindřich Berounský    Vloženo : 10.12.2020 02:33  Přečteno : 508 x   Počet komentářů : 1

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy podal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podnět k přezkoumání úkonů objednatele – Ministerstva dopravy (MD) a návrh na vydání předběžného opatření v případě rychlíkové linky R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem, která se stala předmětem blamáže a těžko pochopitelných kroků MD.

 


Postup MD napadly dokonce samotné ČD nejdříve námitkami a následně návrhem ÚOHS na zahájení řízení o přezkoumání úkonů objednatele a návrhem na vydání předběžného opatření, kterým by ÚOHS zakázal MD uzavřít smlouvu na linku R 14 podle oznámení z 5. října t. r. o výběru dopravce Arriva vlaky, a to až do právní moci svého rozhodnutí. Zatímco námitky proti MD podepsali 2 členové představenstva ČD, na které se záhy obrátil hněv MD, návrh ÚOHS už nikdo z představenstva „neriskoval“ podepsat, protože MD si obchodní společnost ČD plete s příspěvkovou organizací kdykoliv se to hodí, a tak pro MD kritický a hodně nelichotivý dokument podepsala ředitelka odboru právního ČD.   

 

ÚOHS doposud žádosti o předběžné opatření nevyhověl a probíhá prvoinstanční řízení. Ještě v týdnu, kdy začne platit nový jízdní řád, podle kterého se bude jezdit od neděle 13. prosince, není jasné, jaké vlaky se na lince R14 objeví. Je to situace, jaká nemá nikde obdoby. Zatímco dceřiná společnost Německých drah DB Arriva vlaky s.r.o. instalovala do stanic před zraky osobních pokladníků ČD prodejní automaty jízdenek, do některých osobních pokladen ČD na lince R14 přišly nové kávovary.

 

Pokud dění na železnici u nás ještě podléhá českým zákonům a evropské legislativě, měly by na lince R14 ještě nějakou dobu do regulérního výběru lepšího dopravce pokračovat ČD. V opačném případě bude velmi krkolomný  proces, který pro „výběr“ předem domluveného dopravce sehrálo MD a nejlépe jej vystihuje sousloví „česká rozdávačka“, zcela jistě zajímat Evropskou komisi, resp. orgány Evropské unie, řešící dopravu a hospodářskou soutěž.  

 

Dopravce Arriva vlaky s.r.o. má v České republice „na růžích ustláno“. Přestože expanze na 4 rychlíkové linky z poloviny prosince loňského roku připomínala ještě v prvních měsících letošního roku železniční apokalypsu a obrovské zklamání snad všech včetně MD, paměť zřejmě oslabil COVID 19 a o služby snaživého dopravce je extrémní zájem, i když drtivě vede v tabulkách nespolehlivosti a závad v přepočtu na výkony. To je však veřejnosti a zřejmě i MD utajeno stejně jako fakt, že na některých kopcovitých tratích mají německé motorové jednotky řady 845 soustavné problémy, což vede ke zpožďování vlaků a dokonce i jejich odříkání a v lepším případě náhradě autobusy.

 

Podívejme se na několik zajímavých faktů a příběh, jak se na českých kolejích pod taktovkou MD někdo „nespolehlivý“ stane náhle „lepším“. MD oznámilo veřejnou zakázku na služby, týkající se linky R14 v Úředním věstníku EU 27. srpna 2019 s tím, že smlouva o veřejných službách bude uzavíraná napřímo podle čl. 5 odst. 6 Nařízení 1370 resp. § 18 ZVS a předpokládá se sedmileté trvání smlouvy od 13. prosince 2020. Uvedená linka R14 zahrnuje úseky tratí, na kterých bude během trvání smlouvy – nejpozději od 1. ledna  2025 zavedena traťová část Evropského vlakového zabezpečovacího systému (dále ETCS) a tyto úseky bude možné pojíždět jen vozidly vybavenými palubní částí takového zabezpečovacího systému. 

 

Od února do června letošního roku MD komunikovalo s ČD jako s dopravcem pro přímé zadání, zároveň nebyly zpochybněny nutnost vybavení vozidel ETCS a rozsah provozní doby státem objednaných osobních pokladen ve stanicích linky R14. 23. června  2020 zaslalo MD na ČD připomínky MD k návrhu jízdního řádu 2021, kde jsou ČD uvedeny jako dopravce na lince R14. Dopravce Arriva vlaky byl označen jako dopravce na stávajících jím zajišťovaných linkách R21, R22, R24 a R26.

 

Zatímco zaměstnanci Arrivy nějakým záhadným způsobem už od června vědí, že Arriva bude jezdit na lince R14, tři týdny před uzávěrkou jízdního řádu - 22. července 2020 oznámilo MD ČD, že obdrželo nabídku jiného dopravce a vyzvalo ČD k podání nabídek. 24. srpna 2020 zaslaly ČD MD návrh smlouvy podle doposud dojednaného rozsahu služeb a s vozidly s ETCS od jízdního řádu 2024/2025. Krátce po té MD vyzvalo ČD, aby upravilo nabídku podle dopravce Arriva vlaky, která nebyla známá, ale z komunikace vyplynulo, že jde o nabídku bez ETCS.  

 

Náhlé a velmi podezřelé opomenutí dosavadní komunikace s ČD a zejména skutečnost, že nově určují rozsah služeb na lince R14 možnosti dopravce Arriva, se staly předmětem podnětů orgánům činným trestním řízení, protože naplňují znaky trestných činů podle § 256 a § 257 trestního zákoníku (Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, veřejné soutěže…a Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži). Na všechno ale zapomeňme, tlustá čára a hledá se jiná cesta.

 

MD následně oznámilo ČD dopisem z 1. září 2020 vyhlášení tzv. „rozstřelu“ bez pravidel a kritérií – podání nabídek, u kterých rozhodne jen nejnižší cena kompenzace. Dopis sekčního náměstka MD Ladislava Němce, který je jinak místopředsedou Řídícího výboru Českých drah, obsahoval zajímavé upozornění, že nejde o nabídku (návrh) smlouvy, veřejnou soutěž, veřejný příslib ani předběžnou tržní konzultaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále ZZVS) a veřejné služby na lince R14 nejsou zadávány v zadávacím řízení dle ZZVZ ani v nabídkovém řízení dle ZVS. MD si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit jednání a návrh smlouvy neakceptovat i bez udání důvodu a zároveň věří, že jeho postup bude vnímán jako transparentní. Tzn. MD si může dělat co chce a je třeba to vnímat jako transparentní.  MD tak vytvořilo zajímavou džungli, jakou civilizovaná Evropa nezná, a prostředí pro neporovnatelné nabídky se zcela jednoznačným hendikepem pro ČD v případě ceny dopravního výkonu a údajné  nejnižší kompenzaci.

 

V tiskové zprávě MD ze dne 5. října uvedl ministr dopravy Karel Havlíček k výsledku tzv. „rozstřelu“ mezi dvěma uchazeči:  „Na základě porovnání nabídek a ověření ceny na trhu jsme se rozhodli u linky z Pardubic přes Liberec do Ústí nad Labem upřednostnit společnost Arriva. Ta nabídla na sedm let o 302 milionů výhodnější nabídku než České dráhy. Zároveň nám garantuje, že od půlky prosince obsluhu této trati zvládne s kvalitními vlaky a personálem. Na obou tratích bude od poloviny prosince možné používat také jednu jízdenku pro případné navazující spoje jiných dopravců.“

 

Vyjádření ministra dopravy z tiskové zprávy ukazuje, že jej někdo pěkně vodí na provázku a přes deklarované férové jednání ignoruje, co se mu evidentně marně snažily vysvětlit společně železniční odbory ještě před „otevíráním obálek“ 30. září v rámci videokonference. SOSaD získal na základě žádosti podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dopisem MD č. j. 248/2020-072-Z106/9 ze dne 7. 9. t.r.  přehled o počtu kontrol a zjištěných závad včetně sankcí dopravcům a ve spojení s informacemi zástupců MD z videokonference ze dne 30. 9. z uvedeného vyplývá, že povědomí MD o skutečné situaci na rychlíkových linkách, provozovaných dopravcem Arriva vlaky, bylo před otevíráním obálek mizivé.    

 

Zpráva MD zamlčuje podstatné skutečnosti. Na základě neporovnatelných nabídek byla po jednáních s ČD, které přizpůsobily služby požadavkům MD, od počátku svého údajného vzniku v červenci - 3 týdny před uzávěrkou jízdních řádů preferována a následně vybrána levnější nabídka Arrivy, která neobsahuje zabezpečení ETCS v rozporu se závazky České republiky včetně Směrnice EU 2016/78 o bezpečnosti železnic a závěry vlastní bezpečnostní komise ministra dopravy, zároveň představuje úsporu živé práce eliminací osobních pokladen, které byly po ČD ze strany MD doposud požadovány a MD včas požadavky nezměnilo.

 

Zatímco nabídka Arrivy na 7 let obsahuje ojeté německé motorové jednotky řady 845 z let 1986-88 s rekonstruovaným interiérem a novým lakem, odbavení cestujících prodejními automaty, nabídka ČD obsahuje od prosince 2024 nové motorové jednotky s ETCS a trvale odbavení cestujících osobními pokladnami se zajištěním síťových služeb. MD jako autor Národního implementačního plánu ERTMS a gestor příslušné právní úpravy samo stanovilo, že od 1. ledna 2025 budou některé úseky linky R 14 výhradně zabezpečeny traťovým ETCS, ještě úderněji to potvrdily závěry bezpečnostní komise ministra dopravy, zřízené po sérii letních nehodových událostí a výstupy z ní jednáních ve dnech 15. a 29. července t.r..

 

„Ověření ceny na trhu“ z tiskové zprávy MD vyvolává pochybnosti. S využitím informací o nákladnosti úprav a přeměny německých jednotek 628.2 na 845.1 – 845.3 (15 – 30 % ceny nové motorové jednotky) z Arriva Revue na webu dopravce jde podle všeho o připuštění podnákladových (dumpingových) cen a neproběhlo přezkoumání mimořádně nízké nabídkové ceny.

 

V roce 2018 činila nabídka Arrivy na linku R14 cca 101,50 Kč/vlkm, v roce 2020 v rámci současné nabídky cca 98,90 Kč/vlkm. Za uplynulé 2 roky jen prostá obecná a mzdová inflace v dopravě zvýšila cenu „meziročně“ o cca 15 Kč/vlkm. Jenom mzdy strojvedoucích se za tu dobu zvedly o 15%. K tomu je třeba přičíst nový poplatek za použití stanic a prostor pro veřejnost Správy železnic, tzv „ošlapné“, který doposud nebyl kalkulován.

 

Co se týká garancí, sousloví „Arriva garantuje“ představovalo v souvislosti s počátkem angažmá na 4 rychlíkových linkách plané sliby a přání managementu Arrivy. S odbavením cestujících vlakovému personálu nakonec pomohla dceřiná firma ČD.

 

Německé motorové jednotky z let 1986-88 jsou stále kvalitní, ale za zenitem, a proto se jich Německé dráhy DB houfně zbavují namísto řešení ekologické zátěže v souvislosti s jejich plánovanou likvidací. Nejsou vhodné do náročnějších sklonových poměrů v hornatých úsecích severu Čech. Je to díky hydrodynamickému přenosu výkonu a dvouměničové převodovce, tzn. provedení, které je koncipované především pro rychlé rovinaté tratě. Problémy se soustavně projevují například v úseku Česká Lípa – Jedlová, kde jsou rychlíky linky R22 trvale zpožďovány prokluzováním a adhezními problémy na úsecích se stoupáním 16 – 18 promile, zatímco v případě linky R14 je na 8,5 km úseku mezi stanicemi Rynoltice a Křižany 5 km na sklonu 20 promile a více, z toho 3 km od 24 promile více. 

 

Novým prvkem v železniční dopravě je v souvislosti s angažmá Arrivy na rychlíkových, ale i regionálních linkách zastavování vlaku z důvodu naléhavé potřeby cestujících při často nefunkčních WC. Motorové jednotky 845 mají určitě lépe od motoru odhlučněný interiér než řada 843 ČD, ale v letních měsících se cestujícím při absenci klimatizace hodí otevřené okno namísto malých ventilačních okének ob jedno okno.

 

SOSaD podchytil podklady, vypovídající o tom, že MD reaguje na četné podněty veřejnosti v souvislosti s plánovanou změnou dopravce a uvádí skandálně nepravdivé informace, kterými je zřejmě zásobován ministr dopravy. Jednou z nich a celkem zásadní je, že „Jednotky společnosti ARRIVA vlaky, s.r.o. mají údajně vyšší výkon než původní soupravy nasazované ČD na lince R14.“

 

 

Takže poučení pro MD:                                                                                          

 

Na linkách R14 jezdí ČD se soupravami, vedenými motorovými vozy 843 s 1-2 přípojnými vozy, resp. vozem řídícím. Výkon motorových vozů 843 je 2 x 300 kW = 600 kW a je rozdělován pomocí elektrického přenosu na 4 hnací nápravy. 2vozové motorové jednotky  845 mají 1 motor o výkonu 410 kW, který je pomocí hydraulické 2měničové převodovky a hnací hřídele přenášen na 2 hnací nápravy. I při vyšší kapacitě soupravy s 843 o 1 vůz než 845, má souprava s 843 celkem 4 hnané nápravy z 12, tedy 1/3. Zatímco u jednotky 845 činí tento poměr 2 / 8, tedy pouze ¼. Ten se samozřejmě nemění ani při řazení 2 jednotek v režimu vícečlenného řízení. Je tedy více než zřejmé, že na sklonově náročné výkony jsou soupravy 843 jednoznačně vhodnější. Při srovnání hodnot výkonu je třeba zohlednit i nižší účinnost hydraulického přenosu vůči elektrickému.        

 

Podle zákona č. 194/2010 Sb., § 9 odst. 1 jde realizovat jen 2 způsoby uzavírání závazkových smluv, a to nabídkovým řízením anebo přímým zadáním. Nic mezi tím. MD zjevně porušilo § 9 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., neboť porovnávalo neporovnatelné nabídky různých dopravců mimo formální nabídkové řízení podle § 10 až § 17 zákona č. 194/2010 Sb. MD tak zvolilo zákonem - českou i evropskou legislativou neznámý postup, který jsme nazvali „česká rozdávačka“ a nelze jej odůvodňovat  poukazem na povinnost postupu s péčí řádného hospodáře.

 

Rovněž Nařízení EU 1370 vylučuje přímé zadání smlouvy, pokud mu předcházela jakákoliv soutěž, což je případ podle všeho dodatečně zinscenovaného procesu výběru dopravce na lince R14. MD formálně vyjednávalo o uzavření závazkové smlouvy napřímo, ale fakticky porovnávalo nabídky různých dopravců, současně MD porušilo čl. 5 odst. 6 Nařízení 1370. „Přímé uzavření smluv“, jak jej definuje čl. 2 písm. h) Nařízení 1370, vylučuje jakékoliv předchozí nabídkové řízení. MD v rámci procesu výběru a vyjednávání o uzavření závazkové smlouvy napřímo vůbec nesmí různé nabídky více dopravců porovnávat, protože takové porovnávání v rozporu s bodem 30 preambule Nařízení 1370 snižuje transparentnost kontraktačního procesu. Na rozdíl od nabídkového řízení je postup MD při takovém porovnávání nepřezkoumatelný a až do zveřejnění oznámení podle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. i nenapadnutelný.

 

Případným podpisem smlouvy s dopravcem Arriva vlaky může kromě „evropské ostudy“ dojít i ke spáchání nějakého toho trestného činu. Ve vztahu k ČD musí například ministr dopravy a občan České republiky – akcionář ČD postupovat jako řádný hospodář, mj. i v souladu se zákonem č. 77/2002 Sb. dbát, aby akciová společnost České dráhy poskytovala přepravní služby, které jsou v souladu s jejím podnikatelským plánem a obchodním zájmem, které zná náměstek ministra dopravy Ladislav Němec co by místopředseda řídícího výboru ČD.


 


 

Provozováno na systému JPRES 2 - Vladimír Pešík ©2013